Algemene voorwaarden

It is available in a form of tablets, pills, and capsules. The new https://biomedicabusinessdivision.it/38905-pianta-tipo-guarana-viagra-naturale-64382/ treatment approach would require a full treatment course of therapy in one 12-week series. Zitromax 500 mg costs generic levitra 100mg vardenafil.

Prednisone is used as the treatment of choice for many conditions, such as rheumatoid arthritis. I would also suggest to ask about his/her education in your Casas Adobes preis für viagra in apotheke area as some doctors only take new grads to practice and not the established doctors who do this. As always, consult your healthcare provider prior to starting any new medications and seek appropriate informed medical advice.

Algemene Voorwaarden Stichting Schutterij Sint Salvius

 

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

 

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Stichting Schutterij Sint Salvius voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Schutterij Sint Salvius (kvk: 52046249);

Boeking

De totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Stichting Schutterij Sint Salvius

Stichting Schutterij Sint Salvius, gevestigd te Pagestraat 14, 6141 AL Limbricht

Website

De website sintsalvius.nl of www.sintsalvius.nl;

Winkelverkoop

De verkoop van Tickets via fysieke voorverkooppunten zoals Café Salden, WerVin e.a.

 


 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Stichting Schutterij Sint Salvius worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel via de websites van Stichting Schutterij Sint Salvius, als via de winkelverkoop. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Stichting Schutterij Sint Salvius treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Stichting Schutterij Sint Salvius. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Stichting Schutterij Sint Salvius een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Stichting Schutterij Sint Salvius verschaft de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Stichting Schutterij Sint Salvius aan de Koper vindt plaats namens Stichting Schutterij Sint Salvius.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Stichting Schutterij Sint Salvius kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Stichting Schutterij Sint Salvius of via Winkelverkoop.

4.2 De door Stichting Schutterij Sint Salvius geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Stichting Schutterij Sint Salvius aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Stichting Schutterij Sint Salvius niet toegestaan:

  1. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  2. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Stichting Schutterij Sint Salvius, kan Stichting Schutterij Sint Salvius de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Stichting Schutterij Sint Salvius behoud zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Stichting Schutterij Sint Salvius op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en het tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

 

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Stichting Schutterij Sint Salvius streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Stichting Schutterij Sint Salvius.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Stichting Schutterij Sint Salvius retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Stichting Schutterij Sint Salvius niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Stichting Schutterij Sint Salvius besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Stichting Schutterij Sint Salvius behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Stichting Schutterij Sint Salvius kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.2 Indien en voor zover Stichting Schutterij Sint Salvius tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.3 Stichting Schutterij Sint Salvius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Stichting Schutterij Sint Salvius door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Stichting Schutterij Sint Salvius gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.4 Voor zover aansprakelijkheid van Stichting Schutterij Sint Salvius uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Stichting Schutterij Sint Salvius.